Algemene Voorwaarden & Privacy & AVG

Artikel 1- Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in de webshop van Meargentum. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Meargentum middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Meargentum zijn overeengekomen.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Meargentum worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Meargentum ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.4 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Meargentum en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
1.5 Meargentum heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Meargentum websites te wijzigen.
1.6 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Meargentum is te allen tijde gemachtigd kaften en/of illustraties te wijzigen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten.


2.1 Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2.2 Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Meargentum. Meargentum is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Meargentum dit mee binnen 4 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.4 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Meargentum gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Meargentum.
2.5 De administratie van Meargentum geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Meargentum verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Meargentum verrichte leveringen. Meargentum erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.6 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en telefoonnummer van Meargentum, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
2.7 Meargentum levert niet aan minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.
2.8 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Artikel 3 – Levering, levertijden en verzending.


3.1 Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven leveradres. Er wordt bij het plaatsen van uw bestelling minstens 2 keer gevraagd om uw adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar Meargentum dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als u alsnog de goederen wenst te ontvangen. U kunt de goederen ook kosteloos komen afhalen na afspraak. Wanneer de goederen niet terugkeren naar Meargentum dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden.
3.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.
3.3 Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 60 dagen na ontbinding terugbetalen.
3.4 Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
3.5 Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling.

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en inclusief verpakkings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.
4.2 Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules die we op onze website aanbieden aanvaarden. Dit zijn Paypal, IDeal en overschrijving (SEPA).
4.3 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser. Deze wordt beschermd door Sisow NL.

Artikel 5 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.


5.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
5.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud.


6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Meargentum, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Meargentum zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten.


7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Meargentum geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 Meargentum garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Meargentum geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 8 – Reclames en garantie.


8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Meargentum daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Wij garanderen de wettelijke minimumgarantietermijn in de mate dat het product niet conform is aan uw bestelling. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
8.3 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 14 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden.
8.4 Indien u het verkeerde product ontvangt of een defect product ontvangt, vragen wij u dit ons te melden en het product te retouren. U zal zo snel mogelijk de juiste bestelling ontvangen zonder extra kosten.
8.5 Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen terugsturen. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op contact@zilverkapjes.nl. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:

Meargentum,
Oosterdiep WZ 128,
7881GR Emmer Compascuum, NL

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Meargentum binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag aan u over(Inclusief de initiële verzendkosten).
Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van gepersonaliseerde producten te vervallen.
8.6 U geniet bij de aankoop van één of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U zal Meargentum van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld.
8.7 Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij het Europese ODR-platform:  http://ec.europa.eu/consumers/odr

Artikel 9 – Persoonsgegevens.


9.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
9.2 De gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Meargentum. Deze gegevens worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Meargentum.
9.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Meargentum over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Meargentum. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
9.4 De klant heeft ten alle tijden het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door Meargentum voor direct marketing doeleinden.

Artikel 10 – Diversen.

10.1 Indien de klant aan Meargentum schriftelijk opgave doet van een adres, is Meargentum gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Meargentum een nieuw adres heeft doorgegeven.
10.2 Indien door Meargentum gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Meargentum deze voorwaarden soepel toepast.
10.3 Meargentum is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 11 – Toepasselijke recht en geschillenregeling.


11.1 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Nederlands rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Nederland Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Artikel 12 – Kwaliteitlabels, certificaten en gedragscodes


12.1 Kwaliteitlabel en certificaat van NLCommerce:

Artikel 13 – Bestelproces

  • Stap 1: Winkelmandje vullen -De klant vult het online winkelmandje met producten.
  • Stap 2: Winkelmandje bevestigen -Nadat de klant de nodige stappen (zoals gegevens invullen, verzending en betaalmethode kiezen) doorlopen heeft, bevestigt hij het winkelmandje.
  • Stap 3: Bestelling wordt gemaakt: Achterliggend maakt het webshopsysteem de bestelling aan. Deze bestelling komt direct in het systeem binnen als “wachten op betaling”.
  • Stap 4: Bestelling betalen -De klant wordt op het einde van de bestelprocedure automatisch naar de betaalpagina van de betaalprovider gestuurd. Daar betaald de klant in een beveiligde omgeving zijn bestelling.
  • Stap 5: Bevestiging van de bestelling – Is de betaling gelukt, dan wordt de klant doorgestuurd naar een “bedankpagina” op de webshop, de bestelling wordt op “betaald” gezet en de klant ontvangt een e-mail met de bestelbevestiging.

Herroepingsrecht
Niet gepersonaliseerde producten: Niet tevreden? Geld terug!
Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder enige reden.

Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op contact@zilverkapjes.nl.

Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:
Meargentum, Oosterdiep WZ 128, 7881GR Emmer Compascuum, NL

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Meargentum binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

Zie: http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Herroepingstermijnen Het modelformulier vindt u hier: http://economie.fgov.be/nl/binaries/ Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf 

Gepersonaliseerde producten
Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen.
Een bestelling kan wel worden geannuleerd als u gekozen heeft voor een vooruitbetaling en u de betaling nog niet heeft gedaan.
Uiteraard kunt u altijd uw bestelling terugsturen mocht er iets niet goed zijn aan het product of aan de bedrukking. Uw bestelling zal dan opnieuw gemaakt worden en naar u verstuurd worden.
Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit schriftelijk te melden aan ons via mail op contact@zilverkapjes.nl en uw klacht altijd te illustreren met een foto.

Klachtenprocedure
Heeft u een klacht over een door jou besteld product? Gelieve ons dit te melden binnen de 14 dagen na ontvangst van jouw pakket door te mailen naar contact@zilverkapjes.nl, met een duidelijke omschrijving van de klacht, voorzien van een foto. Wij zullen hier binnen 2 werkdag op antwoorden. Je dient de producten niet terug te sturen, tenzij wij dit specifiek vragen in onze reactie.

Indien de klacht betreft een fout van onze zijde, dan zullen wij het product opnieuw maken en opnieuw opsturen. Bij een fout van onze transporteur, wordt er een klachtendossier bij die partij opgestart en wachten wij het resultaat daarvan af. Alle andere vormen worden per klacht afzonderlijk behandeld.

AVG/GDPR regelgeving

Beste Cliënten,

In het kader van de aankomende AVG/GDPR privacywetgeving moeten ondernemers duidelijk maken hoe zij met persoonsgegevens omgaan. Meargentum is een jong bedrijf. Het voordeel daarvan is dat wij direct bij onze start al rekening hebben gehouden met de nieuwe privacy wet die eind mei van kracht wordt. Met deze mail brengen je op de hoogte hoe wij met de gegevens omgaan.

Wij hebben je gegevens omdat je je gegevens achter gelaten hebt tijdens de aankoop van de zilveren tepelkapjes, je hebt ingeschreven op onze website. De gegevens die wij daarbij ontvingen hebben wij vastgelegd in een administratieve tabel, zonder een mailinglijst. Dit is je email adres en je voornaam en/of achternaam. Periodiek wordt een backup gemaakt op een externe hard disc. Dit voor ons interne data veiling en worden nergens anders voor gebruikt dan het directe contact dat wij met jou hebben. Vanzelfsprekend doen wij verder niets met deze gegevens, behalve jou af en toe een bericht sturen. Zoals je waarschijnlijk weet gebeurt dit bijna nooit.
Wil je geen mail ontvangen, dan kan je je laten verwijderen of je gegevens laten aanpassen via de link onderaan deze email. Wijzig of verwijder jij je gegevens niet, dan gaan wij ervanuit dat je gegevens correct zijn en je nieuws en informatie van ons wilt blijven ontvangen.
Ook kunnen we je gegevens verwijderen of vervangen (op onze website) als je ons een directe email stuurt via contact@zilverkapjes.nl
Voor klanten van Meargentum vragen we niet meer informatie dan noodzakelijk voor een goede dienstverlening. We maken GEEN gebruik van cookies of andere verborgen trac systemen.

Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact met ons.
met hartelijke groet,

Team Meargentum

Algemene voorwaarden
Identiteit van de verkoper
MEARGENTUM
Oosterdiep WZ 128
NL-7881GR Emmer Compascuum
E-mailadres: contact@zilverkapjes.nl
Telefoonnummer: +31 641490353
Ondernemingsnummer: NL002457269B70